Βιογραφικό


ΒΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙ­ΚΟ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8E_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85 
 
Η Η­ρώ Νι­κο­πού­λου γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να. Σπού­δα­σε ζω­γρα­φι­κή με τον Νί­κο Κε­σαν­λή, τον Δη­μή­τρη Μυ­τα­ρά και σκη­νο­γρα­φί­α με τον Γιώρ­γο Ζιά­κα, στην Α­νω­τά­τη Σχο­λή Κα­λών Τε­χνών της Α­θή­νας, απ’ ό­που α­πο­φοί­τη­σε με ά­ρι­στα. Έ­χει κά­νει πολ­λές α­το­μι­κές και ο­μα­δι­κές εκ­θέ­σεις στην Ελ­λά­δα και στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Έρ­γα της βρί­σκο­νται σε ι­διω­τι­κές και δη­μό­σιες συλ­λο­γές. Κρι­τι­κές για το έρ­γο της έ­χουν δη­μο­σιευ­θεί στον η­με­ρή­σιο τύ­πο, κα­θώς και σε ει­κα­στι­κά πε­ριο­δι­κά. Έ­χει ε­πι­με­λη­θεί τα σκη­νι­κά και τα κου­στού­μια σε αρ­κε­τές θε­α­τρι­κές πα­ρα­στά­σεις. Συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στο Ει­κα­στι­κό Λε­ξι­κό των Ελ­λή­νων Καλ­λι­τε­χνών 16ος-20ος αιώ­νας των εκ­δό­σε­ων Μέ­λισ­σα (1999).
Πα­ράλ­λη­λα α­σχο­λεί­ται με την λο­γο­τε­χνί­α. Έ­χει δη­μο­σιεύ­σει τρεις ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές: Ο Μύ­θος του Ο­δοι­πό­ρου (Α­θή­να, 1986), Α­νέ­μου (Πλα­νό­διον, 1999), Μη με ψά­χνε­τε ε­δώ (Πλα­νό­διον, 2009), και τρί­α βι­βλί­α πε­ζο­γρα­φί­ας: έ­να μυ­θι­στό­ρη­μα: Σαν σε κα­θρέ­φτη (Με­ταίχ­μιο, 2003), και δυο συλ­λο­γές δι­η­γη­μά­των: Ο­με­λέ­τα με μα­νι­τά­ρια (Νε­φέ­λη, 2007), και Ελ­λη­νι­στί: ο Γρί­φος (Γα­βρι­η­λί­δης, 2013).
Ποι­ή­μα­τα και πε­ζά της έ­χουν δη­μο­σιευ­θεί στα λο­γο­τε­χνι­κά πε­ριο­δι­κά Νέα Ε­στί­α, Πλα­νό­διον, Δέ­ντρο, Δέ­κα­τα, Εμ­βό­λι­μον, Ε­λί­τρο­χος, Ευ­θύ­νη, Πα­ρέμ­βα­ση, Πά­ρο­δος, Ο­δός Πα­νός, Δυ­τι­κές Ιν­δί­ες, Ύλα­ντρο, Ο­ρο­πέ­διο κ.ά. 
Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένη σε τέσσερα διεθνή φεστιβάλ ποίησης: Τουρκία (2012), Θεσσαλονίκη (2013), Αθήνα (2013), Κροατία (2015).
Από το 2010 συν­δι­ευ­θύ­νει με τον Γιάννη  Πατίλη την ι­στο­σε­λί­δα για το μι­κρό δι­ή­γη­μα Πλα­νό­διον-Ι­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι και μαζί του επιμελήθηκε την ανθολογία μικρού διηγήματος Ιστορίες Μπονζάι ’14 (εκδ. Γαβριηλίδης).
Ποι­ή­μα­τα, δι­η­γή­μα­τα και άρ­θρα της έ­χουν δη­μο­σι­ευ­θεί στον πε­ρι­ο­δι­κό και ημε­ρή­σιο τύ­πο και έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ρωσικά, Τουρκικά και Κροατικά και.
Είναι μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Εται­ρείας Συγγραφέων και του Κύκλου Ποιητών.