Βιογραφικό


ΒΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙ­ΚΟ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8E_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85 
 
Η Η­ρω νικοπουλου γεν­νή­θη­κε στην Α­θή­να, σπού­δα­σε ζω­γρα­φι­κή στα εργαστήρια του Νί­κου Κε­σαν­λή και του Δη­μή­τρη Μυ­τα­ρά καθώς και σκη­νο­γρα­φί­α με τον Γιώρ­γο Ζιά­κα, στην Α­νω­τά­τη Σχο­λή Κα­λών Τε­χνών της Α­θή­νας, απ’ ό­που α­πο­φοί­τη­σε με ά­ρι­στα. Έ­χει κά­νει πολ­λές α­το­μι­κές και ο­μα­δι­κές εκ­θέ­σεις στην Ελ­λά­δα και στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Έρ­γα της βρί­σκο­νται σε ι­διω­τι­κές και δη­μό­σιες συλ­λο­γές (Συλλογή της Βουλής των Ελλήνων, Μουσείο Βορρέ, κ.ά). Κρι­τι­κές για το έρ­γο της έ­χουν δη­μο­σιευ­θεί στον η­με­ρή­σιο τύ­πο, κα­θώς και σε ει­κα­στι­κά πε­ριο­δι­κά. Έ­χει ε­πι­με­λη­θεί τα σκη­νι­κά και τα κου­στού­μια σε αρ­κε­τές θε­α­τρι­κές πα­ρα­στά­σεις. Συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στο Ει­κα­στι­κό Λε­ξι­κό των Ελ­λή­νων Καλ­λι­τε­χνών 16ος-20ος αιώ­νας των εκ­δό­σε­ων Μέ­λισ­σα (1999).
Πα­ράλ­λη­λα από το 1986 α­σχο­λεί­ται με την λο­γο­τε­χνί­α. Έ­χει δη­μο­σιεύ­σει πέντε ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές: Ο Μύ­θος του Ο­δοι­πό­ρου (Α­θή­να, 1986), Χειμερινοί Μορφασμοί (1993), Α­νέ­μου (Πλα­νό­διον, 1999), Μη με ψά­χνε­τε ε­δώ (Πλα­νό­διον, 2009), Το Πριν και το Μετά την Παύλα (Γαβριηλίδης, 2018) και πέντε βι­βλί­α πε­ζο­γρα­φί­ας: έ­να μυ­θι­στό­ρη­μα: Σαν σε κα­θρέ­φτη (Με­ταίχ­μιο, 2003), και τέσσερις συλ­λο­γές δι­η­γη­μά­των: Ο­με­λέ­τα με μα­νι­τά­ρια (Νε­φέ­λη, 2007), Ελ­λη­νι­στί: ο Γρί­φος (Γα­βρι­η­λί­δης, 2013), Ασφαλής Πόλη (Γαβριηλίδης, 2015) και Ηρώ Νικολοπούλου και άλλες συντεχνιακές ιστορίες (Γαβριηλίδης, 2019).
Άρθρα, ποιήματα και διηγήματά της έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περι­οδι­κά, στον ημερήσιο Τύπο και έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Κροατικά και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ποιήματα και διηγήματά της έχουν ανθολογηθεί σε ελλληνικές και ευρωπαϊκές ανθολογίες. 
Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένη σε πολλά διεθνή φεστιβάλ ποίησης: Τουρκία (2012), Θεσσαλονίκη (2013), Αθήνα (2013), Κροατία (2015), Αθήνα (2028 & 2019).
Από το 2010 συν­δι­ευ­θύ­νει με τον Γιάννη  Πατίλη την ι­στο­σε­λί­δα για το μι­κρό δι­ή­γη­μα Πλα­νό­διον-Ι­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι και μαζί του επιμελήθηκε τις ανθολογίες μικρού διηγήματος Ιστορίες Μπονζάι ’14, '15 , '16 (εκδ. Γαβριηλίδης).

Στα Ισπανικά κυκλοφορεί μία ανθολογία ποιημάτων της με τον τίτλο AceptionesdelaMiranda (2019, ElArboldelaLuz, Sevilla).
 
Το 2019 το λογοτεχνικο περιοδικό Σίσυφος τχ. 17 έκανε αφιέρωμα για το λογοτεχνικό της έργο.
 
Είναι μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Εται­ρείας Συγγραφέων και του Κύκλου Ποιητών.